წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის პროექტი სკოლებში - ბროშურა
საინფორმაციო ბიულეტენი - ივლისი 2019
LEADER ლაგოდეხში-საინფორმაციო ბიულეტენი
საკვანძო ფაქტები საბაზისო კვლევიდან (ENPARD III მესტია)
სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიური რუკები
შესაძლებლობების შექმნა
LEADER მიდგომა 2017
საკონსულტაციო მომსახურება
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-მარნეული
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-ნინოწმინდა
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-გარდაბანი
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-ბოლნისი